บริษัท ทัชสิ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2555 พัฒนาซอฟแวร์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน และเผยแพร่ความรู้สู่สังคม